Statut

Statut

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Nowej Dębie

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r.111, poz. 535 z późniejszymi zmianami,

  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy (Dz. U. z 1996 r. Nr 5 poz. 38),

  3.  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.     Nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami),

  4.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586),

  5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

  6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

§2

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie, zwany dalej „ŚDS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 §3

 ŚDS posiada swoją siedzibę w budynku Nr 110 przy ul. Kościuszki w Nowej Dębie.

§4

  ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych (typ C).

                                                                                                    §5

1.   ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w szczególności na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba

2.  Uczestnikami ŚDS mogą być również osoby spoza terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Podstawą do przyjęcia takich osób jest podpisanie porozumienia na realizację zadania publicznego pomiędzy odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego w tym, organu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS .

                                                                                              §6

Uczestnictwo i korzystanie z usług ŚDS oparte jest na pełnej dobrowolności.

Rozdział  II

Cele i zadania

§7

ŚDS jest jednostką o charakterze terapeutycznym i samopomocowym dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.

§8

1.Celem działania ŚDS jest:

  1)Wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego

           2)Umożliwienie nabycia, podtrzymywanie i rozwijanie kompetencji życiowych, umiejętności samoobsługi, społecznych i interpersonalnych oraz    umiejętności  spędzania wolnego czasu przez uczestników

              3)Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez utrzymanie osób w środowisku

     4)  Kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

  2.   Zadaniem ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do zwiększenia zaradności oraz możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

  3. Realizacja zadań odbywa się poprzez świadczenie usług obejmujących w szczególności:

    1) treningi funkcjonowania w życiu codziennym

2) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

3) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,

4) poradnictwo psychologiczne,

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowyv\ch,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

7) niezbędną opieke,

8) terapię ruchową,

9)  inne formy postępowania wynikające z indywidualnych potrzeb oraz sprzyjające realizacji indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących.

§9

 Przy realizacji zadań ŚDS współpracuje z :

    1)  właściwym do spraw pomocy społecznej wydziałem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

2) Ośrodkami Pomocy Społecznej,

   3)  Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie,

    4 ) rodzinami uczestników,

    5) placówkami  służby zdrowia

    6)   Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,

    7) organizacjami pozarządowymi,

    8)  innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy,

    9) innymi instytucjami.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§10

1. Środowiskowym Domem Samopomocy kieruje Kierownik, który jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

2.Kierownik zatrudnia niezbędne do realizacji zadań programowych ŚDS osoby, które posiadają kwalifikacje określone odrębnymi przepisami

3. Kierownik zarządza jednostką, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.

       §11

Szczegółowe zasady funkcjonowania, strukturę oraz wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

       §12

Z treścią Statutu i Regulaminu Organizacyjnego powinni zapoznać się wszyscy uczestnicy i pracownicy ŚDS.

     Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 §13

ŚDS jest jednostką budżetową Miasta i Gminy Nowa Dęba finansowaną za jej pośrednictwem ze środków przekazywanych przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań zleconych.

                                                                                                 §14

1.  Gospodarka finansowa ŚDS prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika ŚDS.

3. Kierownik sporządza sprawozdanie z działalności ŚDS w roku budżetowym, które przesyła jednostce prowadzącej, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.

Rozdział V

Nadzór i kontrola

 §15

Nadzór bezpośredni nad ŚDS sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 §16

Nadzór merytoryczny nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda Podkarpacki .

    Rozdział VI

Postanowienia końcowe

   §17

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

    §18

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy.